LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

Kredyt konsolidacyjny - czym jest?

Kredyt konsolidacyjny łączy kilka innych kredytów i pożyczek w jeden większy kredyt z niższą ratą, wynikającą z reguły z wydłużenia okresu kredytowania.

W bankach można zaciągnąć kredyt niemal na każdy cel – na samochód, budowę domu, zakup mieszkania, na wakacje czy na dowolne potrzeby kredytobiorcy. Trudniej jednak spłacić kilka zaciągniętych w podobnym czasie kredytów. W takim przypadku może być przydatny kredyt konsolidacyjny - Totalmoney.pl może Tobie pomóc w jego uzyskaniu. My przedstawiamy, jaka jest jego istota i z jakich ofert można przy tym skorzystać, zgodnie z aktualnymi propozycjami banków.

Czytaj więcej: Kredyt konsolidacyjny - czym jest?

Nowa Ordynacja podatkowa od 2021 roku - rząd przyjął projekt

Nowa Ordynacja podatkowa przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków.

W projekcie wprowadzono oraz uporządkowano mechanizmy chroniące pozycję podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Są to m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego, formy załatwiania spraw podatkowych na zasadzie konsensusu (umowy podatkowe, mediacje, konsultacje skutków podatkowych transakcji), przepisy chroniące podatnika w przypadku zastosowania się do informacji organów podatkowych, zakaz orzekania na niekorzyść podatnika przy ponownym rozpatrywaniu sprawy w postępowaniu odwoławczym, prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, możliwość rezygnacji z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu, czy dłuższe terminy do wniesienia odwołania i zażalenia.

Zwiększeniu efektywności i skuteczności poboru podatków służyć będą przepisy dotyczące m.in.: wprowadzenia efektywnego modelu postępowania podatkowego, nowego postępowania uproszczonego, wprowadzenia zasady ugodowego załatwiania spraw, upowszechnienia stosowania komunikacji elektronicznej czy uporządkowania zasad stosowania i miarkowania kar porządkowych.

Źródło: INFOR.PL

Więcej: Tutaj

Przedsiębiorca z prawem do błędu

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie oceniał dotychczas procedowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekty ustaw składające się na kolejne pakiety deregulacyjne, a także wchodzące w skład Konstytucji dla Biznesu. Niestety, po kilku „rundach” deregulacji, a także wejściu w życie Prawa przedsiębiorców, nie możemy mówić o jakościowej rewolucji w zakresie otoczenia prawnego dla firm w Polsce. Przedsiębiorcy wciąż na to czekają, tymczasem procedowany jest kolejny projekt dotyczący ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Co do zasady ZPP ocenia go pozytywnie (choć nie bez zastrzeżeń), zaznaczając jednocześnie że przedsiębiorcy wciąż czekają na faktyczną, kompleksową zmianę regulacyjnego otoczenia dla biznesu.

Pierwszą istotną zmianą w projekcie, do której chcemy się odnieść, jest rozszerzenie ochrony przysługującej konsumentom na niektóre czynności dokonywane przez przedsiębiorców. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawierający umowę kupna z innym przedsiębiorcą (czyli np. kupujący towar w sklepie) jest zawsze traktowany jako podmiot profesjonalny, w związku z czym pozbawiony jest ochrony prawnej przysługującej konsumentom. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy umowa kupna nie jest bezpośrednio związana z branżą lub specjalizacją, w ramach której przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Rodzi to trudności po stronie przedsiębiorców, którzy prowadząc jednoosobowe działalności, często nabywają np. sprzęt biurowy, czy innego rodzaju wyposażenie, którego specyfika nie jest objęta zakresem profesjonalnej wiedzy koniecznej do prowadzenia działalności w obrębie danej branży. Tym samym, przedsiębiorca – w przypadku danej, konkretnej transakcji – znajduje się w takiej samej sytuacji, cechującej się dysproporcją wiedzy, jak konsument. Projektodawca słusznie zauważa wobec powyższego, że nieuzasadnione jest, by nie był on objęty ochroną dla konsumentów właściwą.

Czytaj więcej: Przedsiębiorca z prawem do błędu

Struktury logiczne dla e-sprawozdań finansowych sporządzonych od 1 września 2019 r.

20 maja 2019 r. Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości (czyli przeznaczonych dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), w wersji 1-2, które są obowiązującą formą dla sprawozdań finansowych sporządzonych począwszy od 1 września 2019 roku.

Te struktury logiczne zostały udostępnione do pobrania na stronie https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan

Ministerstwo Finansów poinformowało ponadto, że struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR obecnie nie będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.