LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

Statut Izby

S T A T U T
ZAGŁĘBIOWSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Tekst jednolity według stanu na dzień 22.06.2004

 

  ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Zagłębiowska Izba Gospodarcza w Dąbrowie Górniczej, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze całego kraju.

§2

Członkami - założycielami Izby są samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa przemysłowe oraz firmy handlowe i usługowe z terenu województwa katowickiego.

§3

1.  Terenem działania Izby jest obszar województwa katowickiego.
2.  Siedzibą Izby jest miasto Dąbrowa Górnicza.
3.  Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30  maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz.U.Nr 35 poz.195 z późniejszymi zmianami), oraz postanowień niniejszego statutu.
4.  Izba może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§4

Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania. 

§5

Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, między  innymi  za pośrednictwem własnych zakładów gospodarczych, a także być udziałowcem spółek prawa handlowego i fundacji.

§6

Izba używa pieczęci z napisem: "Zagłębiowska Izba Gospodarcza  z siedzibą  w Dąbrowie Górniczej." W pismach i innych dokumentach Izba może używać skrótu "ZIG" oraz logo graficznego stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ II

Cele Izby i sposoby ich realizacji

§7

Celem  Izby jest:

1.  reprezentowanie interesów gospodarczych  zrzeszonych w niej podmiotów, w szczególności wobec organów państwowych,
2.  inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć gospodarczych z udziałem zainteresowanych przedsiębiorstw i organów samorządu terytorialnego,
3.  organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,
4.  popieranie i upowszechnianie wszelkiego rodzaju działalności i przedsięwzięć  proekologicznych,
5.  popieranie przedsiębiorczości oraz prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
6.  kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki oraz norm uczciwości i solidności w działalności gospodarczej,
7.  wyrażanie opinii o rozwiązaniach oraz projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz dokonywania ocen odnośnie wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej.

§8

Izba realizuje swoje cele  poprzez:

1.    delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych i samorządu terytorialnego, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych,
2.    obronę interesów gospodarczych swoich członków poprzez podejmowanie mediacji, organizację kampanii prasowych oraz uczestniczenia na odrębnie ustalonych zasadach, w postępowaniu sądowym,
3.    umożliwianie i inspirowanie  zrzeszania się podmiotów gospodarczych zainteresowanych współpracą komercyjną przy realizacji konkretnego celu,
4.    prowadzenie komputerowego banku informacji handlowych połączonego z siecią  międzynarodową,
5.    doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz usług konsultingowych,
6.    współpracę i wymianę doświadczeń  z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą, organizowanie działalności reklamowej, wystawienniczej i promocyjnej na rzecz członków Izby,
7.    prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej w zakresie problematyki  gospodarczej,
8.    organizację wystaw, targów, sympozjów, reklamowych,
9.    prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
10.  tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych,
11.  organizowanie  konferencji i innych imprez gospodarczych,
12.  organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Izby w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,
13.  tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych ,
14.  utrzymywanie stałych, bezpośrednich, roboczych kontaktów z członkami Izby za  pośrednictwem Biura Izby,
15.  organizowanie szkolenia zawodowego w kraju i za granicą,

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Izby

§9

1. Członkami Izby mogą być wszystkie zarejestrowane podmioty gospodarcze, samorządy terytorialne i inne organizacje prowadzące działalność gospodarczą zainteresowane realizacją celów określonych w niniejszym statucie.
2. Członkami-Założycielami Izby są samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa przemysłowe oraz firmy handlowe i usługowe z terenu województwa katowickiego, które przystąpiły do Izby przed jej rejestracją i posiadają w niej nieprzerwane członkostwo.

§10

1.  Decyzję w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Rada Izby po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu.
2.  Zainteresowany podmiot ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien  złożyć deklarację członkowską, dokument stwierdzający jego status prawny i zobowiązać się do uiszczenia wpisowego  i opłacania składek członkowskich.
3.  Rada Izby nie może odmówić przyjęcia w poczet członków podmiotu gospodarczego, który spełnia wymogi podstawowe i statutu.
4.  Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta przez Radę Izby w terminie 1-go miesiąca od dnia złożenia deklaracji i wniesienia należnych opłat.
5.  Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Izby przysługuje prawo wniesienia przez podmiot gospodarczy odwołania do Walnego Zgromadzenia w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

§11

1.  Członek Izby będący osobą prawną jest reprezentowany w Izbie przez osobę fizyczną działającą na podstawie pisemnego pełnomocnictwa wystawionego przez organ zarządzający tej osoby prawnej.
2.  Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście Iub przez inną osobę fizyczną działającą na podstawie udzielonego jej pisemnego pełnomocnictwa.

 §12

Członkowie Izby mają prawo:

1.  Brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.
2.  Wybierać i być wybieranym do organów Izby.
3.  Uczestniczyć w obradach organów Izby w czasie rozpatrywania stawianych zarzutów, wniesionych przez nich odwołań, skarg i wniosków oraz udzielać wyjaśnień.
4.  Zgłaszania wniosków zmierzających  do usprawniania działalności Izby.
5.  Korzystania z wszelkich przewidzianych Statutem  form pomocy Izby w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§13

Członkowie - założyciele mają prawo do 50% bonifikaty przy uiszczaniu składek członkowskich przez cały okres ich przynależności do Izby.

§14

Członkowie  Izby zobowiązani  są  do:

1.   przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Izby,
2.   uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań Izby,
3.   przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów,
4.   regularnego opłacania składek członkowskich,
5.   dbania o dobre imię Izby.

§15

Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:

1.  wystąpienia,
2.  wykreślenia,
3.  wykluczenia.

§16

Wystąpienie członka z Izby następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło pisemne wypowiedzenie członkostwa.

§17

1.  Wykreślenie członka następuje w przypadku:

       - utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Izbie,

       - stwierdzenie, że przyjęcie nastąpiło niezgodnie z postanowieniami Statutu,

       - rozwiązanie osoby prawnej, będącej członkiem Izby,

       - nie płacenie składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.

2.  Wykreślenie poprzedza miesięczny okres zawieszenia w prawach  członka, o czym Dyrektor ZIG zawiadamia zainteresowanego na piśmie. W tym okresie członkowie mają prawo złożyć stosowne wyjaśnienia, uzupełnić dokumenty, lub dokonać zaległych opłat.
3.  Od decyzji o wykreśleniu z listy członków ZIG, którą wydaje Dyrektor ZIG, członkowie mogą wnieść odwołanie do Rady Izby w terminie jednego  miesiąca od dnia jej otrzymania.

§18

Wykluczenie członka Izby może nastąpić w przypadku;

1.  prowadzenia działalności sprzecznej z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi,
2.  wskutek naruszania obowiązków członka Izby,
3.  umyślnego działania na szkodę Izby lub jej członków,
4.  popełnienia przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeśli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

§19

1.  Decyzję o wykluczeniu podejmuje Rada Izby z urzędu, lub na wniosek Dyrektora Izby.
2.  Przed wydaniem decyzji o wykluczeniu Rada Izby wysłucha wyjaśnień zainteresowanego członka.
3.  Od decyzji o wykluczeniu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia ZIG w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania decyzji o wykluczeniu.
4.  Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu ZIG, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień wykluczonego członka.
5.  Do chwili rozpatrzenia odwołania członek izby zostaje zawieszony w swoich prawach.
6.  Uchwała potwierdzająca fakt wykluczenia członka zapada bezwzględną większością  głosów, przy obecności co najmniej 50% zebranych i jest decyzją ostateczną.

 §20

Wysokość wpisowego i składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie ZIG na drodze uchwały.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Izby

§21

Władzami Izby są:

1.    Walne Zgromadzenie Członków Izby
2.    Rada Izby
3.    Dyrektor Izby

§22

Walne Zgromadzenie.

1.  Najwyższą władzą Izby jest walne Zgromadzenie.
2.  Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby i jego posiedzenie odbywa się co najmniej raz do roku, najpóźniej do końca czerwca.
3.  Zawiadomienia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wysyłane są przez Radę Izby do wszystkich członków Izby z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
4.  Wnioski członków Izby w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane w Biurze Zarządu Izby najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Biuro Zarządu ma obowiązek zawiadomić członków o proponowanych zmianach najpóźniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5.   O Zmianach i uzupełnieniach porządku obrad  decyduje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§23

1.  Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia może być zwołane przez Radę Izby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/1 0 członków Izby.
2.  Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia jest zwoływane w sposób ustalony w §22 ust.  2, 3 i 4.

§24

1.  W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście lub przez upełnomocnionych przedstawicieli.
2.  W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Dyrektor Izby bez prawa do głosowania.
3.  Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.

§25

1.  Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały obowiązujące wszystkich członków Izby, bez względu na ilość członków obecnych na posiedzeniu, jeśli zostało ono zwołane w trybie określonym w § 22 ust. 2, 3 i 4.
2.  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

§26

Do  wyłącznej kompetencji  Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie Statutu Izby i zmian w Statucie,
2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
3. wybór i odwołanie Prezesa i członków Rady,
4. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
5. zatwierdzanie rocznego budżetu Izby,
6. wytyczanie kierunków działalności Izby,
7. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Izby oraz rocznego bilansu,
8. udzielanie absolutorium Prezesowi i Radzie Izby,
9.  podejmowanie uchwał w sprawie sprzedaży i zakupu nieruchomości, wyodrębnionych zakładów gospodarczych, oraz innych walorów majątkowych,
10. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz  sposobu ich wpłat na dany    rok kalendarzowy,
11. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Izby,
12. podejmowanie uchwał w innych sprawach  wynikających ze Statutu Izby.

§27

Rada Izby

1.  Rada Izby składa się z Prezesa i 4 członków wybieranych  przez Walne Zgromadzenie.
2.  Członkowie Rady wybierają ze swojego grona  wiceprezesa.
3.  Prezes Izby przewodniczy Radzie Izby.
4.  Kadencja Rady Izby trwa cztery lata. Upływa po czwartym roku jej funkcjonowania, w momencie zwołania kolejnego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Izby.  
5.  W posiedzeniach Rady uczestniczy także Dyrektor Izby, bez prawa głosu.

Rada powołuje stałe komisje:

a.    Komisję Samorządową,
b.    Komisję Inicjatyw Gospodarczych,

1.     Komisje stałe są organem doradczym Rady przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań. Komisje działają zgodnie z regulaminem opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Izby.
2.     Członkowie komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego. Przewodniczący  komisji staje się automatycznie członkiem Rady ZIG. Oprócz brania aktywnego udziału w posiedzeniach Rady Przewodniczący komisji zobowiązani są do utrzymywania stałej roboczej współpracy z Biurem ZIG.
3.     Rada może powoływać komisje doraźne w zależności od potrzeb bieżących. Zasady działania tych komisji ustala Rada w formie regulaminu.
4.     Przewodniczących Komisji wybiera się spośród członków Rady Izby.
5.     W przypadku pozbawienia członkostwa w trybie ustalonym w  §17 oraz cofnięcia mandatu do reprezentowania osoby prawnej dla  Prezesa lub członka Rady Izby, obowiązki Prezesa przejmuje Wiceprezes.
6.     W takim przypadku wybór nowego Prezesa i członków Rady winien być przeprowadzony w  formie  wyborów  uzupełniających  na  najbliższym  posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

 §28

Do kompetencji  Rady należy:

1.  kontrolowanie reaIizacji uchwał Walnego Zgromadzenia przez Dyrektora Izby,
2.  ustalanie programów działania Izby,
3.  podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Izby w charakterze członka do innych organizacji społecznych i gospodarczych,
4.  podejmowanie uchwał  w sprawie przystępowania Izby do spółek prawa handlowego,
5.  ustalanie zasad oraz bieżąca kontrola działalności finansowej Izby,
6.  uchwalanie regulaminów pracy Rady, Dyrektora lzby oraz komisji stałych i doraźnych,
7.  rozpatrywanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Dyrektora Izby o wykreśleniu z listy członków ZIG, oraz podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka,
8.  powołanie i odwoływanie Dyrektora Izby,
9.  składanie walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Izby, wraz z wnioskami w sprawie  o udzielanie absolutorium,
10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze Statutu,
11.  tworzenie filii, oddziałów i przedstawicielstw Izby w kraju i za granicą,
12. podejmowanie uchwał w sprawie zakupu  środków trwałych koniecznych do  właściwego funkcjonowania Izby. 

§29

1.  Rada Izby działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2.  Decyzje i uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum  50% liczby członków Rady.
3.  W przypadku równowagi głosów popierających i przeciwnych podczas głosowania, głos Prezesa Rady liczy się podwójnie.

§30

Dyrektor Izby

1.  Dyrektor Izby jest jednoosobowym organem zarządzającym, odpowiedzialnym za wszelką działalność bieżącą Izby nie zastrzeżoną dla innych organów Izby.
2.    Dyrektor Izby jest w szczególności odpowiedzialny za:

a)  realizację zadań Izby zgodnie ze Statutem oraz obowiązującym prawem,

b)  wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zaleceń Rady Izby,

c)  zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Biura Izby,

d)  zawieranie umów cywilnoprawnych dotyczących wykonywania określonych usług na rzecz Izby z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi, a także zakupu materiałów  eksploatacyjnych i sprzętu koniecznego do prawidłowego funkcjonowania Biura Izby po uprzednim uzgodnieniu z Radą Izby,

e)  utrzymywanie stałej roboczej współpracy ze wszystkimi członkami Izby,

f)   organizację działalności marketingowej i gospodarczej,

g)  prowadzenie prawidłowej gospodarki majątkowo-finansowej Izby,

h)  utrzymywanie roboczej współpracy z Radą Izby oraz komisjami stałymi i doraźnymi,

i)   dbałość o dobre imię i rozwój Izby.

3. Dyrektor Izby jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy  w   stosunku do zatrudnionych w Biurze Izby pracowników.
4. Dyrektor Izby działa na zasadach określonych regulaminem uchwalonym przez Radę Izby.
5. Rada Izby ma prawo uchylać decyzje Dyrektora Izby niezgodne ze Statutem lub obowiązującym prawem. W takim przypadku Dyrektorowi Izby przysługuje  prawo do wniesienia sprzeciwu do Rady Izby w terminie 7-dniowym, a w przypadku braku odpowiedzi w terminie 14-dniowym, licząc od daty wniesienia sprzeciwu lub negatywnego stanowiska Rady wobec wniesionego sprzeciwu, do  Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Prezesa Rady.

 

ROZDZIAŁ V

Gospodarka majątkowo-finansowa Izby

§31

Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki niepieniężne oraz prawa majątkowe.

Majątek Izby powstaje m.in. z:

1.  składek członkowskich i wpisowego,
2.   wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej,
3.   wpływów z działalności statutowej,
4.  dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
5.  dochodów z majątku Izby,
6.  przejęcia majątku w drodze fuzji, cesji lub innych porozumień zgodnie z przepisami prawa. 

§32

1.  Wysokość wpisowego ustala zespół założycielski dla członków - założycieli, natomiast Walne Zgromadzenie dla wszystkich pozostałych członków Izby.
2.  Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie.
3.  Składka roczna może być  płacona w czterech ratach kwartalnych. Płatności odbywają się na podstawie not księgowych wystawianych przez Biuro Izby do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału. 

§33

Członkowie Izby deklarują na rzecz Izby prowizję w wysokości 0,2% od transakcji handlowych, które zostały zawarte przy udziale lub poprzez wykorzystanie kontaktów zagranicznych uzyskanych za pośrednictwem Izby.

§34

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składają w jej imieniu Prezes Rady Izby i Dyrektor Izby, lub Dyrektor Izby i ustanowiony przez Radę Izby pełnomocnik.

§35

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Izby ustala Rada Izby.

 

  ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu. Łączenie się i rozwiązywanie

 

§36

1.  Uchwała w sprawie zmiany Statutu Izby może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.  W drugim terminie uchwała, o której mowa wyżej może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków.

§37

1.  Uchwała w sprawie połączenia się Izb może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków.
2.  Członkiem Izby jest podmiot gospodarczy - członek łączących się Izb akceptujący Statut i zobowiązujący się do płacenia składek członkowskich.

§38

1.  Uchwała w sprawie rozwiązania Izby może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może być podjęta bez względu na liczbę obecnych  członków.
2.  Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Izby.
3.  Walne Zgromadzenie po przyjęciu uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanowi likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.