LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

Cel i działania

1.  Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w  szczególności wobec organów samorządowych i państwowych.

2.  Inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć gospodarczych z udziałem zainteresowanych przedsiębiorstw i organów samorządu terytorialnego. 

3.  Organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej (patrz DIP)

4.  Popieranie i upowszechnianie wszelkiego rodzaju działalności i przedsięwzięć proekologicznych. 

5.  Popieranie przedsiębiorczości oraz prowadzenie działalności w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi. 

6.  Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki oraz norm uczciwości i solidarności w działalności gospodarczej. 

7.  Wyrażanie opinii o rozwiązaniach oraz projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz dokonania ocen odnośnie wdrażania, funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej. 

 

W swoich działaniach ZIG współpracuje z:
- przedstawicielami organizacji gospodarczych terenu Zagłębia,
- Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach,
- Krajową Izbą Gospodarczą w Warszawie,
- Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych,
- Dąbrowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości,
- Dąbrowską Radą Biznesu.